ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่–ลี่เจียง (ภูเขาหิมะมังกรหยก) 6 วัน 5 คืน มิถุนายน - สิงหาคม 2014

PDF Print E-mail

Share

ทัวร์จีน สงกรานต์ 2014 ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะมังกรหยก
ทัวร์จีนทัวร์คุนหมิง สงกรานต์2557 เจดีย์ 3 องค์ ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง ปีใหม่ โชว์ IMPRESSION LIJIANG ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง  สระมังกรดำ ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง
ทัวร์คุนหมิง 2557 เมืองต้าลี่ เจดีย์สามองค์ (นั่งรถกอล์ฟไฟฟ้า) เมืองโบราณต้าลี่ เมืองลี่เจียง เมืองโบราณลี่เจียง(ต้าเอี้ยนเจิ้น) ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์ใหญ่ IMPRESSION LIJIANG เดินทางโดยสายการบิน  Thai Airways International (TG) / พักโรงแรมระดับ 4 ดาว อาหารพิเศษ สุกี้เห็ด.../ อาหารไทย ลี่เจียง*
สายการบิน  Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์  KMG-6D-TG

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
เด็กต่ำกว่า 12
กับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กต่ำกว่า 12
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม
เด็กต่ำกว่า 6
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
3,10,17,24  มิ.ย.57 30,900 30,900 29,900 28,900 5,500
1,15,22,29 ก.ค.57 30,900 30,900 29,900 28,900 5,500
9-14 ก.ค.57
31,900 31,900 30,900 29,900 5,500
5,19,26 ส.ค.57 30,900 30,900 29,900 28,900 5,500
8-13 ส.ค.57 31,900 31,900 30,900 29,900 5,500

 โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง มิถุนายน - สิงหาคม 2557

 วันแรก

กรุงเทพฯ – คุนหมิง –ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่
08.00

10.50
14.05
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน
เหินฟ้าสู่คุนหมิง โดยสายการ ไทย โดยเที่ยวบิน TG 612 (บริการอาหารบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยาน นครคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง    
นำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าลี่ โดยรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง จากนั้นพาท่านเที่ยวชม ถนนโบราณต้าลี่ ซึ่งเป็นถนนโบราณในสมัยอานาจักรน่านเจ้า ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง สินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (1) พักที่ต้าลี่ ASIA STAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 วันที่สอง เจดีย์สามองค์ (รวมรถไฟฟ้า)-วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย-ลี่เจียง(Bus)-สระน้ำมังกรดำ

เช้า

บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (2) นำท่านชม เจดีย์ 3 องค์ ซึ่งตั้งอยู่ในวัดฉงเซิ่ง บริเวณทางเหนือของเมืองต้าหลี่เก่า สถานที่แห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นสัญญลักษณ์ของเมืองต้าลี่ เป็นวัดที่สร้างในสมัยราชวงค์ถังของจีนในสมัยที่พุทธมหายานเจริญรุ่งเรือง โดยสร้างเจดีย์องค์กลางเป็นองค์แรกที่มีความสูงจากพื้นประมาณ 70 เมตร พร้อมๆกับการสร้างวัดและวิหารองค์กลางอันเป็นที่ที่ตั้งประดิษฐานองค์พระสังกระจาย อันเป็นพระพุทธรูปที่แสดงถึงความมั่งคั่งของอาณาจักรต้าลี่ แสดงถึงความร่ำรวยของพลเมือง และความสงบสุขของชาวเมือง
แล้วนำท่านนั่งรถไฟฟ้าขึ้นสู่ตำหนักนำท่านตามรอยตำนานความศักดิ์สิทธิ์ที่ลือลั่นทั่วพื้นปฐพีท้าวจตุคามรามเทพ -พระเทวราชโพธิสัตว์แห่งอาณาจักรทะเลจีนใต้(คาบสมุทรทะเลใต้) ที่วัดเจดีย์สามองค์(ซานท่า) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุประมาณ 1,200 ปีก่อน พร้อมกันนั้นก็ได้สร้างท้าวจตุคามรามเทพภาคพญามังกร ที่มีรูปลักษณะเป็นพระโพธิสัตว์ประทับบนขดพญานาคเก้าเศียรและห้าเศียรตามลำดับทั้งยังมี ก้อนเมฆลอยอยู่ด้านล่าง จากนั้นนำท่าน วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย (วัดกวนอิมถาง) ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อนหินใหญ่ไว้ข้างหลัง เพื่อขวางทางทหารมิให้รุกรานเข้าเมืองได้ ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในราชวงศ์ถัง เป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่ง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (3)
นำท่านมาเที่ยว สระน้ำมังกรดำ นี้มีที่มาจากตำนานเล่าขานกันว่าในอดีตมีคนพบเห็นมังกรดำปรากฏกายใต้น้ำบ้าง ผุดขึ้นมาจากสระน้ำบ้าง บรรยากาศภายในสวนนั้นเงียบสงบและงดงามด้วยบึงน้ำใสสะอาดสะท้อนภาพทิวทัศน์ ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกได้อย่างชัดเจน ว่ากันว่าทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกที่มองจากบริเวณสระมังกรดำเป็น หนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของจีน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (4) ***พิเศษอาหารไทย*** พักที่ลี่เจียง  GRAND LIJIANG HOTEL  หรือระดับเดียวกัน
 วันที่สาม  (นั่งกระเช้า)-ภูเขาหิมะมังกรหยก-โชว์จางอวี้โหมว-(กำกับโดยจางอวี้โหมว)-อุทยานน้ำหยก-วัดยอดหยก

เช้า

บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (5) นำท่านมุ่งสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก นำท่านเปลี่ยนนั่งรถภายในอุทยานเพื่อเดินทางสู่จุดนั่งกระเช้าที่ระดับความสูง 3,356 เมตร นำท่านนั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก สู่จุดชมวิวสูงสุดจากระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร ซึ่งท่านสามารถสัมผัสหิมะที่ปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีอย่างใกล้ชิด เพื่อชมทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุด และสวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย บนพื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้น ดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกันสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาว กำลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า เขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขาหิมะมังกรหยกให้ท่านได้ชื่นชมและดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติ
กลางวัน
13.30
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (6)
พาท่านชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้
ภูเขา หิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง นำ ท่านมุ่งสู่ อุทยานน้ำหยก เป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม มีบ่อน้ำสำหรับเลี้ยงปลาหลายชนิด อาทิเช่นปลาแซลมอล และนำท่านสู่ วัดยอดหยกหรือวัดอวี้เฟิง อันเป็นวัดลามะทิเบตที่มีความสวยงามตั้งอยู่บนยอดเขา สร้างในสมัยราชวงศ์ชิง ภายในบริเวณวัดร่มรื่นไปด้วยต้นเคมีเลียพันธุ์ต่างๆ บางต้นอายุกว่า 500 ปี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (7) พักที่ลี่เจียง  GRAND LIJIANG  HOTEL  หรือระดับเดียวกัน
 วันที่สี่  เมืองเก่าซู่เห่อ-ลี่เจียง-ต้าหลี่โดยรถบัส-โรงถ่ายภาพยนตร์8เทพอสูรมังกรฟ้า
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  (8) นำท่าน ไปเมือง เก่าซู่เห่อ ห่างจากเมืองลี่เจียงประมาณ 4 กิโลเมตร เมืองเก่าซูเหอก็เป็น 1 ใน 3 เมืองของลี่เจียงที่ทางยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมืองนี้ถือเป็นเมืองเก่าแห่งแรกของลี่เจียง บรรยากาศโรแมนติก ที่นี่เนื้อที่เยอะ ตรอกซอกซอยก็เยอะ มีทั้งโซนที่เก่าแบบเก่าแทบพัง กับโซนที่ปรับปรุงแล้ว แล้วก็โซนที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ๆ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ต้าหลี่โดยรถโค้ช ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร(9) และนำท่าน เที่ยวชม โรงถ่ายละครชุดชื่อดัง 8 เทพอสูรมังกรฟ้า จากบทประพันธ์อันลือลั่นของ กิมย้ง โดยใช้สถานที่ถ่ายทำยังเมืองต้าหลี่ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของต้าลี่ที่มีชื่อเสียงไม่แพ้ที่อื่นๆ ที่โรงถ่ายแห่งนี้ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเลสาบเอ๋อไห่ หนึ่งในทะเลสาบน้ำจืดที่โด่งดังบนที่ราบสูงมณฑลยูนนาน เนื่องด้วยทะเลสาบแห่งนี้มีลักษณะคล้ายหู ประกอบกับที่ชาวเขาไม่เคยเห็นทะเลจึงเรียกผืนน้ำอันกว้างใหญ่ว่าไห่ ซึ่งแปลว่าทะเล และขนานนามว่า “เอ๋อไห๋” 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (10) พักที่ ต้าหลี่  ASIA STAR  HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 วันที่ห้า  ต้าหลี่ – คุนหมิง โดยรถบัส –ตำหนักทอง-ช้อปปิ้งสินค้าOTOP-อิสระช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก
 เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  (11) นำท่านเดินทางกลับเมือง คุนหมิง โดยรถโค้ช สู่เมืองเอกของมณฑลยูนนาน ประมาณ 4-5 ช.ม.
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (12)และพอถึงคุนหมิงก็ นำท่านชม “ตำหนักทองจินเตี้ยน” (jindian) 金殿 ตั้งอยู่บนภูเขา หมิงฟ่งซาน ด้านทิศตะวันออกจองตัวเมืองคุนหมิง ตำหนักทองจินเตี้ยนถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋อง หวูซันกุ้ย ผู้ปกครองดินแดนแถบนี้ในสมัยราชวงศ์ชิง ตำหนักหลังนี้มีความสูง 6.7 เมตร  กว้างและยาว 6. 2 เมตร สร้างขึ้นด้วยทองเหลืองทั้งหลัง น้ำหนัก กว่า 250 ตัน เป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีกำแพงและป้อมล้อมรอบตำหนักเสมือนกำแพงที่ล้อมรอบเมือง มีกระบี่เจ็ดดาวน้ำหนัก 12 กิโลกรัม   และดาบกายสิทธ์น้ำหนัก 20 กิโลกรัมถูกเก็บรักษาไว้ในศาลา เชื่อว่าทั้งสองเป็นอาวุธประจำกายของ อ๋อง หวูซันกุ้ย    จากนั้นนำท่านชม สินค้า OTOP จีน  นำท่าน นำชมศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่มีการส่ง เสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  และมียาครอบจักวาล “เป่าฟู่หลิง หรือ บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ำร้อนลวก หรือ น้ำมัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองของแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานาน และช่วยแก้ปัญหา สิว ฝ้า จุดด่างดำบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส นำท่านแวะชม โรงงานผลิตผ้าไหมของจีน ที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียง มีสินค้าหลายรูปแบบเหมาะแก่การเป็นของฝากของที่ระลึกและนำท่านเข้าร้านชา จาก นั้นพาท่าน ช้อปปิ้ง ประตูม้าทองไก่หยก ซึ่งเป็นประตูศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรยูนานโบราณเชื่อว่าใคร ได้ลอดประตูแห่งนี้ แล้วจะทำให้ศิริมงคลเพิ่มขึ้นทวีคูณ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (13) พักที่คุนหมิง   ENJOYING HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 วันที่หก  วัดหยวนทง- คุนหมิง - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (14) ท่านสู่วัดหยวนทงวัดเก่าแก่ของเมืองคุนหมิงนมัสการพระพุทธชินราชจำลองจากประเทศไทยที่นำมาประดิษฐานไว้โดย พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เมืองครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ.618- ค.ศ.907) จนถึงปัจจุบันเป็นวันที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า1,200ปีตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิง ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระ เมื่อเดินเข้าภายในวัดพระองค์แรกที่เราได้เจอคือ “พระสังฆจาย” หรือที่ชาวจีนเรียกว่าพระในอนาคต จะเป็นพระองค์แรกที่ยิ้มและต้อนรับผู้คนที่เข้ามาไหว้พระเบื้องหลังของพระสังฆจายจะมีพระอยู่องค์หนึ่งที่เรียกว่า อุยโถว เขียนว่า อุ่ยทอ สำหรับพระองค์นี้เป็นพระที่มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของวัด ดังนั้นเราจะเห็นพระอุ่ยทอหันหน้ามองไปทางวิหารตลอเวลา นอกจากนี้สองข้างของพระอุ่ยทอจะมีเท้าจตุโลกกบาล ซึ่งคนจีนเวลาจะไหว้พระจะไหว้ให้ครบทั้งสี่ทิศ คือ ทิศเหนือเกี่ยวกับพ่อแม่ ทิศตะวันออกเกี่ยวกับครู ทิศใต้เกี่ยวกับครอบครัว และทิศตะวันตกเกี่ยวกับเพื่อนฝูง มีสะพานข้ามไปสู่ศาสนาแปดเหลี่ยมกลางสระตั้งอยุ่กลางสระน้ำมรกต ซึ่งเป็นสระน้ำสีเขียว มีสัตว์น้ำทั้งปลา ทั้งเต่าอยู่มากมาย ศาลาแปดเหลี่ยมหลังนี้เป็นศาลาอู๋ซานกุ้ยสร้างในสมัยราชวงศ์ชิงในศาลาประดิษฐาน “เจ้าแม่กวนอิมพันกร” และเจ้าแม่กวนอิมพม่าหรือเรียกว่า “เจ้าแม่กวนอิมหยก”  ในวิหารส่วนหลัง ภายในวัดหยวนทงนี้ ยังเป็นวิหารที่นักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนมากที่เดินทางมาถึงนครคุนหมิง จะต้องแวะมาสักการบูชาอยู่เสมอ เนื่องจากเป็นวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองเหลืองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานให้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดหยวนทงแห่งนี้   
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  (15)  *** อาหารพิเศษ สุกี้เห็ด  ***  และนำท่านสู่สนามบินคุนหมิง
15.20
16.30
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  TG613 (บริการอาหารบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพฯ...

หมายเหตุ
- เนื่องจากเป็นทริปทัวร์ ท่องเที่ยวในประเทศจีน มีร้านช้อปปิ้ง 4 ร้าน ที่ต้องเข้า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ความรู้ ในด้านของการค้าขาย แนะนำสินค้าหลักของประเทศจีน  ลี่เจียง: ร้านบัวหิมะ+ร้านชา  คุนหมิง:ร้านผ้าไหม+ร้านไข่มุก+ร้านหยก


เงื่อนไขการจอง

>>อัตราค่าบริการรวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ (ตลอดเส้นทาง)    
2. ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน โรงแรมระดับ 4 ดาว  
3. ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย - จีน (ทุกแห่ง)
4. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000.- บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
6. ค่ารถรับ - ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
8. บริการน้ำดื่มบนรถท่านละ 1 ขวด / วัน
9. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ 

>> อัตราค่าบริการไม่รวม

1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า - แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นวันละ 15 หยวน  และคนขับรถ วันละ 15 หยวน ต่อวัน ต่อคน 

>> เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า - แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นวันละ 15 หยวน  และคนขับรถ วันละ 15 หยวน ต่อวัน ต่อคน 

>> เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว

หนังสือเดินทางที่เคยใช้เข้าจีนมาแล้วภายใน 2 ปี ไม่ต้องโชว์ยอดเงิน ในสมุดบัญชีเงินฝาก ส่วนคนที่ไม่เคยไปจีนมาก่อนเลย จะต้องแนบสำเนาภาพถ่ายสมุดบัญชีหน้าแรกย้อนหลัง3เดือน แสดงให้เห็นยอดเงินในบัญชีอย่างน้อย 4 หมื่นบาท ในการขอวีซ่าหนึ่งครั้ง ตามข้อกำหนดใหม่ของสถานทูตจีน

 1.   เล่มพาสปรอต์ไม่น้อยกว่า 6 เดือน  / รูปถ่าย สี หน้า ตรง ขนาด 1 นิ้ว – 2 นิ้ว ท่านละ 1 รูป
 2.  กรณีนักท่องเที่ยวไม่เคยเดินทางไปประเทศจีน ภายใน 1 ปี
        1.1. สำเนา BOOK BANK ย้อนหลัง 3 เดือน ถึง ปัจจุบัน
        1.2. สำหรับพาสปอร์ตทำใหม่และในเล่มเก่ามีวีซ่าจีน ภายใน 1ปี ให้แนบสำเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่าและสำเนาวีซ่าเล่มเก่ามาด้วย
 3. กรณีเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปี ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ ไม่เคยเดินทางไปประเทศจีน ภายใน 1 ปี
        2.1. สำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด)
        2.2. สำเนา BOOK BANK ย้อนหลัง 3 เดือน ของ บิดา หรือ มารดา
        2.3. สำเนาพาสปอร์ต บิดา หรือ มารดา และ สำเนาวีซ่าจีนของบิดา หรือ มารดาที่เคยเดินทางไปจีน ภายใน 1 ปี (ถ้าบิดามารดาไม่มีพาสปอรต์ ไม่ได้เดินทาง เอาสำเนาบัตรประชาชน ก็ได้ค่ะ)
4.  สามี/ภรรยา ท่านใดท่านหนึ่งไม่มี BOOK BANK ไม่ได้จดทะเบียน ให้ไปทำเล่มสมุดบัญชีเล่มใหม่ อัพยอด ประมาณ 6 หมื่นบาทขึ้นไป 
5.   สามีภรรยา ท่านใดท่านหนึ่งไม่มี BOOK BANK ถ้าจดทะเบียนสมรส นามสกุลเดียวกัน ใช้ BOOKBANK เดียวกันได้ พร้อม แนบใบทะเบียนสมรส
6.  ถ้าผู้สูงอายุที่ไม่มีสมุดบัญชีธนาคาร ให้ใช้สมุดบัญชีของ บุตร ได้ BookBankอย่างต่ำ 3เดือน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน(สำเนา)****  และ สำเนาทะเบียนบ้าน
7.   สำหรับต่างชาติ // พาสปรอต์อเมริกา
    -  มี WORK  PERMIT  (ทางบริษัทยื่นวีซ่าให้ได้) เอกสารที่ต้องเตรียม
             1  พาสปรอต์ +รูปถ่าย สี 2 นิ้ว สองรูป
             2  สำเนา BOOK BANK ย้อนหลัง 3 เดือน อัพยอดเป็น ปัจจุบัน
             3  เอกสารการงาน (ภาษาอังกฤษ)
    - ไม่มี WORK PERMIT ( ลูกค้าต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเองบริษัททำให้ไม่ได้)เอกสารที่ต้องเตรียม
             1  พาสปรอต์ +รูปถ่าย สี 2 นิ้ว สองรูป
             2  สำเนา BOOK BANK ย้อนหลัง 3 เดือน อัพยอดเป็น ปัจจุบัน
            3  เอกสารการงาน (ภาษาอังกฤษ)
            4. ใบคอนเฟริม ตั๋ว + ใบคอนเฟริมโรงแรม
8.  เอกสารประกอบยื่นวีซ่าจีน ถ้าลูกค้า กรอกเป็นภาษาไทยมา เจ้าหน้าที่รบกวนแปลเป็นภาษาอังกฤษ
      ให้เรียบร้อยก่อนยื่นให้แผนกวีซ่าจีนจ้า
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทำให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)

>> เงื่อนไขการยกเลิก

1. ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ 5,000 บาท หรือ หักค่าใช้จ่ายตามจริง สำหรับกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปหรือที่มีการการันตีค่ามัดจำห้องพักไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัว แทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
2. ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ คิดค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 – 14 วัน ขอสงวนสิทธิ์ คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
4. ยกเลิกก่อนเดินทาง 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 100% เต็มของราคาทัวร์ในทุกกรณี

>> กรณีคณะออกเดินทาง

1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)       
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
(บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ดังนี้)

>> หมายเหตุ

1. ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่, ค่าโรงแรม, ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน+ภาษีน้ำมันของสายการบิน
2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การก่อจลาจล, การนัดหยุดงาน หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
3.  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทาง เรียบร้อยแล้ว
4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณี ที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
5. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
6. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ  กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่ สามารถเปลี่ยนชื่อได้
7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
8. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศ  หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
9. รายละเอียดด้านการเดินทางและราคา  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น  หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าวทางบริษัทจะยึด ถือ และคำนึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง เป็นสำคัญ 
10. ***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง***

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

 **ราคาช่วงเทศกาลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อน**
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน
 และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า **
**กรณีเด็กที่มีความประสงค์ไม่ใช้เตียงเสริมจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 ปีเท่านั้น**

 

แบบฟอร์มสำหรับติดต่อเรา


Security code
Refresh

top